МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

3.03.2023№ 183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

05 квітня 2023 р.за № 571/39627

Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації основних працівників пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони

Відповідно до абзацувосьмого частини другої статті 62 Кодексу цивільного захисту України, з метою впорядкування організації підготовки основних працівників пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядок підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації основних працівників пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони, що додається.
 2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Корева Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр І.Клименко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України

13 березня 2023року183

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

05 квітня 2023 р.за № 571/39627

ПОРЯДОК

підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікаціїосновних працівників пожежно-рятувальних підрозділівдлязабезпечення місцевоїпожежної охорони

 1. Цей Порядок визначає умови та особливості проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації (далі – професійна підготовка) основних працівників пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони (далі – основні працівники МПО), утворених органами місцевого самоврядування.
 2. Професійна підготовка основних працівників МПО здійснюється відповідно до КодексуцивільногозахистуУкраїни, Законів України «Проосвіту», «Провищу освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про професійну (професійно-технічну) освіту», інших нормативно-правових актів у сфері освіти.
 3. Джерелами фінансування професійної підготовки основних працівників МПО є кошти місцевих бюджетів та інші джерела, не заборонені законодавством.
 4. Професійна підготовка основних працівників МПО – це організований процес формування і розвитку професійних компетентностей, необхідних для професійної діяльності за певною професією (спеціальністю), а також їх своєчасного оновлення та вдосконалення.
 5. Професійна підготовка здійснюється в закладах освіти ДСНС за запитом органів місцевого самоврядування, які утворили, або планують утворення підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони (далі – підрозділ МПО).
 6. Для безпечного проведення освітнього процесу органи місцевого самоврядування, які подали запит до закладу освіти ДСНС, забезпечують основних працівників МПО спеціальним одягом, спорядженням та засобами індивідуального захисту.
 7. Професійна підготовка основних працівників МПО здійснюється шляхом здобуття ними:

професійної (професійно-технічної) освіти за відповідною професією; фахової передвищої освіти за відповідною освітньо-професійною програмою;

вищої освіти за певним рівнем вищої освіти за відповідною освітньою програмою.

 1. Перепідготовка основних працівників МПО передбачає професійне навчання з метою оволодіння особою іншою професією (спеціальністю) на основі здобутої раніше професії (спеціальності).
 2. Підвищення кваліфікації основних працівників МПО передбачає набуття ними нових та/або вдосконалення раніше набутих компетентностей у межах професійної діяльності або галузі знань.
 3. Основні працівники МПО направляються на підвищення кваліфікації до закладів освіти ДСНС за конкретною спеціалізацією, професією або посадою не рідше ніж один раз на 5 років.
 4. У разі прийняття до підрозділу МПО осіб, які раніше (більше 5 років до прийняття в підрозділ) здобули професійну (професійно-технічну) освіту, фахову передвищу або вищу освіту за відповідною професією (спеціальністю) у сфері цивільного захисту за освітніми програмами, що відповідають покладеним на них обов’язкам, такі особи направляються до закладів освіти ДСНС для проходження підвищення кваліфікації.
 5. До закладу освіти ДСНС може бути зарахована особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність, здатна за станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами.
 6. При вступі на навчання до закладу освіти ДСНС основні працівники МПО виконують вимоги, передбачені правилами прийому на навчання до закладу освіти ДСНС, які розміщуються на вебсайтах закладів освіти ДСНС та органів місцевого самоврядування.
 7. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації основних працівників МПО здійснюється на підставі укладеного договору між органом місцевого самоврядування та закладом освіти ДСНС.
 8. Професійна підготовка основних працівників МПО, які за класифікацією професій належать до категорій керівників, професіоналів і фахівців, організовується в закладах фахової передвищої або вищої освіти ДСНС.
 9. Професійна підготовка основних працівників МПО, які за класифікацією професій належать до категорій технічних службовців та робітників, організовується в закладах професійної (професійно-технічної) освіти ДСНС.
 10. Навчальні плани та освітні програми розробляються закладами освіти ДСНС на основі стандартів вищої, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) освіти, погоджуються та затверджуються відповідно до вимог чинного законодавства.
 11. Строки навчання визначаються освітніми програмами.
 12. Теоретичне навчання основних працівників МПО може проводитися за очною (денною), заочною та дистанційною формами здобуття освіти.
 13. Практичне навчання основних працівників МПО проводиться за очною (денною) формою здобуття освіти.
 14. Практичне навчання основних працівників МПО може проводитися в: закладах освіти ДСНС;

підрозділах МПО;

державних пожежно-рятувальних підрозділах ДСНС.

 1. Особам, які виконали освітню програму професійної (професійно-технічної) освіти й успішно пройшли кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-кваліфікаційний рівень

«кваліфікований робітник» з набутої професії відповідного розряду, класу (категорії). Кваліфікаційна атестація проводиться відповідно до Положення про порядок кваліфікаційної атестаціїтаприсвоєннякваліфікаціїособам,якіздобуваютьпрофесійно-технічнуосвіту, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства освіти України від 31 грудня 1998 року № 201/469, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 березня 1999 року за № 124/3417.

 1. Здобувачам фахової передвищої освіти за результатами успішного виконання ними освітньо-професійної програми за відповідною спеціальністю (спеціалізацією) присвоюється ступінь фахової передвищої освіти «фаховий молодший бакалавр».
 2. Здобувачі вищої освіти, які успішно виконали освітню програму, проходять атестацію на встановлення відповідності засвоєних знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти.
 3. Після успішного завершення навчання за освітньою програмою здобувачі освіти отримують відповідний документ про освіту.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

13.03.2023№ 184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 квітня 2023 р.за № 693/39749

Про затвердження Порядку підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони

Відповідно до абзацудругого частини сьомої статті 63 Кодексу цивільного захисту України, з метою впорядкування організації підготовки, перепідготовки членів пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити Порядокпідготовки,перепідготовкичленівпожежно-рятувальних підрозділівдля забезпеченнядобровільноїпожежної охорони, що додається.
 2. Управлінню взаємодії з Державною службою України з надзвичайних ситуацій Міністерства внутрішніх справ України (Корева Ю.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства внутрішніх справ України 13березня2023 року184

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України

27 квітня 2023 р.за № 693/39749

ПОРЯДОК

підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальнихпідрозділів для забезпечення добровільної пожежноїохорони

 1. Цей Порядок визначає умови та особливості організації і проходження підготовки, перепідготовки членів пожежно-рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони (далі – члени ДПО), добровільно утворених органами місцевого самоврядування, громадськими організаціями, суб’єктами господарювання та іншими юридичними особами (далі – замовник).
 2. Підготовка, перепідготовка членів ДПО здійснюється відповідно до Кодексу цивільного захисту України, інших нормативно-правових актів з питань діяльності пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення добровільної пожежної охорони.
 3. Підготовка членів ДПО – організований процес формування та розвитку компетентностей, необхідних для здійснення заходів із запобігання виникненню пожеж, їх гасіння, проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, який не потребує присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня у встановленому законодавством порядку.
 4. Перепідготовка членів ДПО – організований процес формування, розвитку та вдосконалення додаткових компетентностей (на основі здобутих раніше), необхідних для виконання обов’язків, покладених на членів ДПО.
 5. Підготовка, перепідготовка членів ДПО здійснюється в закладах освіти ДСНС, що провадять освітню діяльність у сфері вищої, фахової передвищої та професійної (професійно- технічної) освіти відповідно до законодавства.
 6. Для безпечного проведення освітнього процесу замовники, які подали запит до закладу освіти ДСНС, забезпечують членів ДПО спеціальним одягом, спорядженням та засобами індивідуального захисту.
 7. У разі прийняття до пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони осіб, які раніше здобули професійну (професійно-технічну) освіту, фахову передвищу або вищу освіту за відповідною професією (спеціальністю) у сфері цивільного захисту за освітніми програмами, що відповідають покладеним на них обов’язкам, такі особи для проходження підготовки до закладів освіти ДСНС не направляються.
 8. До закладу освіти ДСНС може бути зарахована особа, яка досягла 18-річного віку, має повну цивільну дієздатність, здатна за станом здоров’я виконувати покладені на неї обов’язки, що підтверджується попередніми та періодичними медичними оглядами.
 9. Для зарахування на навчання за програмами підготовки, перепідготовки членів ДПО замовник подає до закладу освіти ДСНС лист із списком осіб, рекомендованих на навчання та здатних за станом здоров’я виконувати покладені на них обов’язки.
 10. Документи для зарахування на навчання до закладу освіти ДСНС можуть подаватися в паперовій або електронній формі, шляхом надсилання сканованих копій документів.
 11. Підготовка, перепідготовка членів ДПО здійснюється на підставі укладеного договору між замовником та закладом освіти ДСНС.
 12. Підготовка, перепідготовка членів ДПО проводиться за навчальними програмами, розробленими та затвердженими закладами освіти ДСНС.
 13. Навчальні програми підготовки, перепідготовки членів ДПО поділяються на: програми підготовки осіб щодо запобігання виникненню пожеж;

програми підготовки осіб щодо гасіння пожеж, рятування людей, а також проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

 1. Навчальні програми мають містити інформацію про її розробника, назву, мету, зміст, обсяг (тривалість), що встановлюється в годинах, форму (форми) навчання, перелік компетентностей, що набуватимуться (загальні, фахові тощо), критерії оцінювання, матеріально-технічне забезпечення, рекомендовані джерела інформації.
 2. Типові навчальні програми підготовки, перепідготовки членів ДПО розробляються та затверджуються ДСНС.
 3. Навчальні програми погоджуються із замовником, який направляє членів ДПО на навчання.
 4. Строки навчання встановлюються з урахуванням формування і розвитку компетентностей (групи компетентностей), необхідних для успішного виконання членами ДПО покладених на них обов’язків.
 5. Теоретичне навчання членів ДПО може проводитися за очною (денною), заочною та дистанційною формами здобуття освіти.
 6. Практичне навчання членів ДПО проводиться за очною (денною, вечірньою) формою здобуття освіти після проходження ними теоретичного навчання.
 7. Практичне навчання членів ДПО проводиться викладачами (майстрами виробничого навчання) закладів освіти ДСНС із використанням визначеної робочою навчальною програмою навчально-матеріальної бази закладу освіти ДСНС або (за необхідності) матеріально-технічної бази державних пожежно-рятувальних підрозділів ДСНС та пожежно- рятувальних підрозділів для забезпечення місцевої пожежної охорони.
 8. Після проходження підготовки, перепідготовки заклад освіти ДСНС організовує перевірку знань, умінь та навичок членів ДПО, яка проводиться у формі теоретичного екзамену (тестування) та оцінювання практичної підготовленості.
 9. Особі, яка успішно пройшла підготовку, перепідготовку та перевірку знань, видається посвідчення про проходження підготовки, перепідготовки членом пожежно-рятувального підрозділу для забезпечення добровільної пожежної охорони за формою згідно з додатком до цього Порядку.

ДО УВАГИ ЧЛЕНІВ ПОЖЕЖНО-РЯТУВАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МІСЦЕВОЇ ТА ДОБРОВІЛЬНОЇ ПОЖЕЖНОЇ ОХОРОНИ ЗБАРАЗЬКОЇ ГРОМАДИ